Helsingborgs Skid- och Orienteringsklubb

Kallelse årsmöte HSOK: vänner

Medlemmar i HSOK: vänner. Kallelse till sista årsmötet inför avveckling av föreningen lördagen den 13 januari Klockan 15.00 i Klubbgården i Pålsjö

Anmälan för förtäring till Maj-Britt 0736144509 el majbritt.gadd.gustafsson@gmail.com

Dagordning årsmöte

§1 Mötes öppnande
§2 Fastställande av föreslagning dagordning
§3 Godkännande av Kallelse till årsmötet är behörigt utlyst
§4 Val av mötesfunktionärer till årsmöte (ordförande-sekreterare-justeringsman tillika rösträknare)
§5 Redogörelse för verksamhetsåret 2023
Föredragning av Verksamhetsberättelse och resultaträkning
Föredragning av Revisorernas berättelse
§6 Fastställande av revisorernas berättelse
§7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§8 Beslut om avveckling av föreningen
Förslag på Avvecklingsplan för Ekonomiska medel och Dokumentation
§9 Val av funktionärer för Avvecklingen (ordförande-sekreterare-kassör-revisor)
§10 Beslut om Firmatecknare för avvecklingen 2023 (ordförande och kassör var för sig)
Omedelbar justering av beslutet
§11 Mötets avslutande

Sven-Åke Emanuelsson, Sekreterare
Maj-Britt Gustafsson, Ordförande

Publicerad
Uppdaterad