Helsingborgs Skid- och Orienteringsklubb

Kallelse till HSOK årsmöte 2023

Medlemmarna i Helsingborgs Skid- och Orienteringsklubb kallas till årsmöte måndagen 13 februari 2023 kl.19.00.

Dagordning

§1 Årsmötets öppnande

§2 Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst enligt stadgarna

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§5 Val av en protokolljusterare och två rösträknare

§6 Fastställande av röstlängd för mötet

§7 Anmälan av ärenden att behandlas under övriga föranmälda frågor, §17

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse samt förvaltningsberättelse med årsredovisning, resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret.

§9 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret

§10 Fastställande av Resultat- och balansräkning

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tiden revisionen avser

§12 Presentation av den nya styrelsens medlemmar

§13 Behandling av förslag från den nya styrelsen

§14 Behandling av i rätt tid inkomna motioner från klubbmedlemmar

§15 Eventuella fyllnadsval för innevarande verksamhetsår

§16 Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Valberedningens ledamöter väljs för en period fram till nästa ordinarie årsmöte. En av ledamöterna ska utses till sammankallande.

§17 Övriga föranmälda frågor som anmälts under §7

§18 Utdelning av vandringspriser och tävlingsmärken för 2022

§19 Årsmötets avslutande