Helsingborgs Skid- och Orienteringsklubb

Kallelse till HSOK Vänners årsmöte 2023

Medlemmar i HSOK: Vänner – Kallelse till årsmötet måndagen den 20 februari, klockan 18.00 i Klubbgården i Pålsjö.

Dagordning årsmöte

§1 Mötes öppnande
§2 Fastställande av föreslagning dagordning
§3 Godkännande av Kallelse till årsmötet är behörigt utlyst
§4 Val av mötesfunktionärer till årsmöte (ordförande-sekreterare-justeringsman tillika rösträknare)
§5 Redogörelse för verksamhetsåret 2022
• Föredragning av Verksamhetsberättelse och resultaträkning
• Föredragning av Revisorernas berättelse
§6 Fastställande av revisorernas berättelse
§7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§8 Behandling av inkomna frågor, inval av nya medlemmar
• Förslag på Vännernas Fair Play Pris 2023
• Inval av nya medlemmar, Förslag på nya medlemmar
§9 Val av funktionärer för 2023 (ordförande-sekreterare-kassör-revisor)
§10 Beslut om Firmatecknare 2023 (ordförande och kassör var för sig)
• Omedelbar justering av beslutet
§11 Verksamhetsplan 2023
§12 Mötets avslutande

Sven-Åke Emanuelsson, Sekreterare
Maj-Britt Gustafsson, Ordförande

Hämta kallelsen i PDF-format här.